Administrator danych osobowych to organ, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Jest to „właściciel gromadzonych danych” – ten, kto decyduje, jakie dane, w jakim celu i w jaki sposób są zbierane i wykorzystywane.
Centrum Danych Osobowych sp. z o.o. oferuje Państwu profesjonalne zabezpieczenie danych osobowych, poprzez:

 •  audyt podmiotu/ przedsiębiorstwa/ instytucji (zabezpieczenia, dokumentacja, obieg dokumentacji);
 • wdrożenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, chroniących dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • wdrożenie NIEZBĘDNEJ dokumentacji wewnętrznej - polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
 • nadanie upoważnień oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • sporządzenie umów powierzenia danych osobowych z podmiotami współpracującymi;
 • szkolenia dla pracowników;
 • przeszkolenie wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych lub pełnienie funkcji zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.
Biorąc pod uwagę, iż każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, realizujemy specjalistyczne szkolenia dla wszystkich pracowników firm i instytucji.

Zakres merytoryczny szkoleń, jest indywidualnie dostosowany do danego klienta. Program szkoleniowy Państwa pracowników może obejmować w szczególności:
 • czym jest dana osobowa, szczególne kategorie danych;
 • kto jest zobowiązany do ochrony danych osobowych, elementy ochrony danych osobowych;
 • ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii danych, forma przetwarzania danych, podstawy prawne,
 • środki ostrożności w przetwarzaniu danych osobowych;
 • udostępnianie danych osobowych – sposób i forma;
 • procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
 • odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych;
 • GIODO – organ ochrony danych osobowych;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE – obowiązek wprowadzenia zmian przed 25 maja 2018 r.;
 • IOD – Inspektor Ochrony Danych – zadania, obowiązki.