POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), obowiązuje w spółce Centrum Danych Osobowych sp. z o.o.z siedzibą w Starych Babicach (05-082), ul. Pocztowej 2 lok. 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626256, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 złotych, NIP 527-277-39-48, REGON 364870650.

 1.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Centrum Danych Osobowych sp. z o.o.z siedzibą w Starych Babicach (dalej: „CDO”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@icdo.pl

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej przez nas działalności oraz wywiązania się przez CDO z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług to musisz podać niezbędne do tego dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CDO oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • działania zmierzające do zawarcia umowy z klientem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • rozliczeń, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres przewidziany w przepisach prawa, co do zasady przez okres 5 lat, liczonych od zdarzenia prawnego, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego,

 • rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO,

 • dochodzenie i obrona roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 • prowadzenie działań marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – po uzyskaniu wcześniej dobrowolnie wyrażonej zgody,

 • przetwarzanie plików cookies – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w celu dostosowania treści do potrzeb użytkownika. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością CDO może udostępniać gromadzone dane osobowe:

 • osobom współpracującym z CDO, m.in. ekspertom w zakresie ochrony danych osobowych, adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z CDO w zakresie świadczonych usług,

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym CDO w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z  przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane tylko w zakresie niezbędnym i na podstawie zawartej umowie oraz wyłącznie zgodnie z  poleceniami wydanymi przez CDO.

 1. PRAWA KLIENTÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • usunięcia swoich danych,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. PRZETWANIE DANYCH OSOBOYWCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

 1. CIASTECZKA – COOKIES (informacje dotyczące urządzenia końcowego)

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie zmiany odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

W celu udoskonalenia funkcjonalności CDO wykorzystuje pliki cookies, w celu:

  1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;

  2. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);

  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

  4. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;

  5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

  1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);

  2. zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.

Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych klientów.