Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznych

                                                                                                                przez Centrum Danych Osobowych Sp. z o.o.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) ustanawia się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin porad prawnych online określa warunki świadczenia usług online na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami, drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem icdo.pl
 2. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Kancelarii:

1)  połączenie z siecią Internet;

2)  przeglądarka www;

3    posiadanie konta e-mail.

 1. Usługi świadczone są przez Centrum Danych Osobowych Sp. zo.o. z siedzibą w Starych Babicach.
 2. Spółka, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną.
 3. Spółka świadczy usługi za pomocą poczty elektronicznej z adresów Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 4. Klient potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu poprzez przystąpienie do komunikacji ze Spółką za pomocą poczty elektronicznej.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W terminie 72 godzin (liczonych w dni robocze) od otrzymania zapytania oraz, o ile są one konieczne, uzupełniających informacji i dokumentów, Spółka:

1)      zawiadomi Klienta o tym, że jest gotowa podjąć się sporządzenia opinii prawnej,
o wysokości wynagrodzenia Spółki oraz o sposobie i terminie zapłaty tego wynagrodzenia, albo

2)      zawiadomi Klienta, że nie podejmie się sporządzenia opinii prawnej; Spółka nie ujawnia przyczyny takiej decyzji.

 1. Wycena usługi jest bezpłatna.
 2. Przyjęcie propozycji Spółki przez Klienta może nastąpić tylko przez zapłatę całego wynagrodzenia określonego w tej propozycji w terminie wskazanym.
 3. Brak zapłaty całości wynagrodzenia Spółce w umówionym terminie, uznaje się za odmowę przyjęcia oferty Spółki przez Klienta. Jednocześnie Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą.
 4. Wynagrodzenie podawane przez Spółkę uwzględnia należny w chwili dokonania rezerwacji podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu usługi, rodzaju, stopnia trudności oraz wartości konkretnej sprawy.
 6. Zawierając umowę o świadczenie Usług Klient będący konsumentem wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez Spółkę przed upływem dziesięciodniowego terminu do odstąpienia od umowy, o czym jest mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oaz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.). W związku z powyższym konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. Ustawy.
 7. Klient zobowiązany jest do:
 • wykorzystania uzyskanej Usługi wyłącznie na użytek własny,
 • poinformowania o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej oraz jego likwidacji, ze wskazaniem nowego adresu elektronicznego.
 1. Klientowi zakazuje się wprowadzania do systemu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Spółka przesyła Klientowi odpowiedź zawierającą poradę lub opinię prawną, bądź dokument, w terminie do 72 godzin liczonym od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba że ze względu na skomplikowanie sprawy wymagany będzie dłuższy czas realizacji, o czym Klient zostanie powiadomiony.
 3. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie Usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Spółka niezwłocznie Klienta zawiadamia.
 4. W terminie 7 dni od dnia wykonania usługi Spółka przesyła, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany z Zapytaniu, fakturę VAT zapisaną w formacie PDF za wykonaną Usługę. Klient upoważnia Spółkę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci otrzymania faktury VAT w wersji papierowej, faktura zostaje wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

 

ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Spółkę.
 2. Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę, w szczególności z prawem zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną usługę.
 3. Spółka ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym,
  w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu albo działań Klienta niezgodnych z prawem.
 4. Spółka może odstąpić od umowy, w przypadku gdy:

1)  Klient nie udzieli Spółce informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi;

2)  w celu wykonania usługi okaże się niezbędny osobisty kontakt ze Spółką, a nie będzie on możliwy.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

1)     niedotrzymania z winy Spółki określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta;

2)     niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

 1. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego Klient powinien w terminie 7 dni od dnia wykonania umowy przesłać Spółce drogą elektroniczną reklamację wskazując:

1)  swoje imię i nazwisko;

2)  Usługę, z której skorzystał;

3)  datę wykonania umowy;

4)  szczegółowy przedmiot reklamacji oraz, opcjonalnie, propozycję jej rozstrzygnięcia.

 1. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po jej odebraniu na jeden z adresów poczty elektronicznej wskazanych w § 2 ust 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi, Spółka wykona ponownie Usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty, lub dokona zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w części lub w całości.

 

SPRAWY SKOMPLIKOWANE (ZLECENIE)

 1. Klient może zwrócić się do Spółki o wykonanie Zlecenia. Wykonanie Zlecenia może zaproponować również Spółka, jeżeli Pytanie wskazuje na konieczność wykonania Zlecenia.
 2. Spółkazaproponuje termin i miejsce spotkania celem przedłożenia propozycji Zlecenia albo wskaże inny sposób indywidualnego ustalenia warunków Zlecenia.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady prawnej lub sporządzenie informacji prawnej na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które ostatecznie okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 2. Spółka jest uprawniona do odmowy wykonania zobowiązania z przyczyn technicznych
  i wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn technicznych oraz innych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przez Klienta danych wprowadzonych do systemu teleinformatycznego przez Spółkę w wykonaniu Usługi, spowodowanych przyczynami niezależnymi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usługi,
  w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Spółką, a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Spółki
 3. Spółki zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego spółki, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z serwisu.

 

 RODO - nowe przepisy ochrony danych osobowych

już obowiązują !

 

  Zapewnimy zgodność Twoich procedur z przepisami

i pomożemy uniknąć wysokich kar.

 

 

 

Zapoznaj się z obowiązującą Polityką Prywatności

pokaż